Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Hội nghị Khoa học Thủy sản Toàn quốc Lần thứ IV

(ngày 16/12/2011)

  Trang
I. SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
1. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN GIỚI TÍNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 1
     TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ XƯƠNG  

TEMPERATURE INFLUENCES ON TELEOST SEX AND GONADOGENESIS

Phan Khắc Vĩnh, Nguyễn Tường Anh

 
2. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÒNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp)  11
    BẰNG MICROSATELLITE  

GENETIC DIVERSITY OF RED TILAPIA BROODSTOCK POPULATIONS (OREOCHROMIS SPP) USING MICROSATELLITE

Bùi Thị Liên Hà, Lê Chính, Nguyễn Điền và Trịnh Quốc Trọng

 
3. THÔNG SỐ DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TRÊN  17
    TÔM CÀNG XANH CHỌN GIỐNG QUA HAI THẾ HỆ  
Đinh Hùng, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Văn Hảo và Phạm Đình Khôi  
4. CẢI TIẾN VIỆC ĐỰC HÓA CÁ RÔ PHI BẰNG CÁCH NGÂM TRONG 17α- 27
     METHYLTESTOSTERONE  

IMPROVEMENT OF TILAPIA MASCULINIZATION METHOD BY

17α-METHYLTESTOSTERONE IMMERSION

Nguyễn Tường Anh và Ngô Đức Quân

 
5. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN QUÁ TRÌNH THỤ TINH VÀ PHÁT TRIỂN PHÔI 33
    CỦA CÁ TRA NGHỆ (Pangasius kunyit)  
Vương Học Vinh, Tống Minh Chánh, Trần Thị Kim Tuyến  
và Bùi Thị Kim Xuyến  
6. XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA 41
    (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ 3 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI  
Ngô Văn Ngọc, Trần Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thi Thu Trang  
7. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SNP (Single nucleotide polymorphisms) CỦA GEN CHH 49
    (crustacean hyperglycemic hormone) VÀ TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA   
   TÔM CÀNG XANH, Macrobrachium rosenbergii  

 CORRELATION OF SNP (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) IN THE CRUSTACEAN HYPERGLYCEMIC HORMONE GENES WITH INDIVIDUAL GROWTH PERFORMANCE IN GIANT FRESHWATER PRAWN MACROBRACHIUM ROSENBERGII

Nguyễn Minh Thành, A.C. Barnes, P.B. Mather, Y. Li và R.E. Lyons

 
8. NGHIÊN CỨU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa 59
    germaini Rathbun, 1902) VÀ TÌM LOẠI THỨC ĂN THÍCH HỢP CHO ƯƠNG NUÔI  
    CUA ĐỒNG CON   
Lê Thị Bình  
9. CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở ĐỒNG BẰNG 71
    SÔNG CỬU LONG  

SUPPLY AND USE OF SEED OF BLACK TIGER SHRIMP (PENANEUS MONODON) IN THE MEKONG DELTA

Lê Xuân Sinh, Nguyễn Tiến Diệt và Nguyễn Rube
 
10. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG THÍCH NGHI  NỒNG ĐỘ MUỐI CỦA CÁ TRA NGHỆ 81
     (Pangasius kunyit)  
Vương Học Vinh, Lê Hoàng Quốc và Tống Minh Chánh  
11. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN VỚI CÁC  
      HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) 90

ECONOMIC EVALUATION OF RED TILAPIA CULTURE USING FEED WITH DIFFERENT PROTEIN CONTENT

Nguyễn Như Trí và Nguyễn Hồng Lây
 
12. PHÂN TÍCH NHỮNG RỦI RO VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH LUÂN CANH 96
      TÔM LÚA ĐANG ÁP DỤNG TRÊN VÙNG bán Đảo Cà Mau  

ANALYSIS OF RISKS AND BOTTLENECKS OF RICE-SHRIMP FARMING SYSTEM CURRENTLY PRACTISED IN CA MAU PENINSULA

Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Hảo, Lê Xuân Sinh và Đặng Thị Phượng
 
13. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ  
      CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP (4‰)  107

EFFECT OF ALKALINITY ON GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (Peneaus vannamei) CULTURED IN LOW SALINITY AREA (4‰)

Ong Mộc Qúy và Trịnh Việt Anh
 
14. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MUỐI DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI HẢI SẢN 116

ASSESSMENT FLUCTUATION OF NUTRIENTS IN MARINE-CULTURE PONDS

Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ và Lê Nguyễn Na Uyên
 
15. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC AO TÔM NUÔI  125
      THÂM CANH Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG  

ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN INTENSIVE SHRIMP PONDS IN TRAN DE DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE

Lưu Đức Điền, Nguyễn Văn Hảo, Đặng Ngọc Thuỳ và Thới Ngọc Bảo
 
16. NUÔI GHÉP VỌP SÔNG (GELOINA COAXANS) TRONG AO TÔM SÚ 137

INTEGRATION OF MUD CLAM (GELOINA COAXANS) IN A BLACK TIGER SHRIMP POND

Nguyễn Văn Trai
 
17. SINH TRƯỞNG HẦU THÁI BÌNH DƯƠNG (CRASSOSTREA GIGAS) TAM BỘI THỂ 144
      TẠI VÙNG BIỂN CÁT BÀ - HẢI PHÒNG  
Nguyễn Đức Tâm và Trần Thị Thu Hà  
II. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN  
18. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG  
      (Litopenaeus vannamei) Ở VIỆT NAM 151

PRESENT STATUS OF FEED USE AND FEED MANGEMENT IN WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) FARMING IN VIETNAM

Lê Thanh Hùng và Ong Mộc Quý
 
19. THỬ NGHIỆM NUÔI CHAETOCEROS SP. VỚI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN  
      TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 161

CULTURING OF CHAETOCEROS SP. IN SOME SIMPLE MEDIUMS IN LAB

Đặng Thị Thanh Hoà và Nguyễn Thúy Hiền
 
20. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM GIÀU THỨC ĂN TƯƠI SỐNG VỚI CHẤT 167
      KÍCH THÍCH MIỄN DỊCH TRÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA ẤU TRÙNG  
     CÁ CAM SỌC (Seriola lalandi)  
Trần Ngọc Thiên Kim và Ravi Fotedar  
21. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PHYTASE VÀ DICALCI-PHOSPHATE 175
      TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ  
      PHOSPHO CỦA CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)  

COMPARE EFFECTS OF SUPPLYING DIETARY PHYTASE AND DICALCI-PHOSPHATE ON GROWTH PERFORMANCES, FEED UTILIZATION AND PHOSPHORUS CONTENT OF TRA CATFISH JUVENILE (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

Nguyễn Thị Thành, Phạm Minh Anh và Lê Thanh Hùng
 
22. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM MEN (Kluyveromyces marxianus) ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ KHẢ NĂNG 188
 MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI  VẰN (Oreochromis niloticus) GIỐNG  

EVALUATION OF DIETARY YEASTS Kluyveromyces marxianus ON GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION, IMMUNE RESPONSES AND DISEASE RESISTANCES OF JUVENILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)

 
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Như Trí và Phạm Minh Anh  
III. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRONG NUÔI THỦY SẢN  
23. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG 197
      TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN  
      TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH CÀ MAU  
Phan Quốc Việt, Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Minh Đức  
24. MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM NẶNG Trypanosoma sp. TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG 207
      (Anabas testudineus) NUÔI THÂM CANH  

ONE CASE OF HEAVY Trypanosoma INFECTION IN INTENSIVE CULTURE CLIMBING PERCH (Anabas testudineus)

Nguyễn Hữu Thịnh, Bùi Thị Kim Cương và Đỗ Viết Phương
 
25. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN DO KÝ SINH TRÙNG GÂY RA TRÊN  
      CÁ CHẼM Lates calcarifer NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH 217

STUDY ON COMMON PARASITIC DISEASES AND TREATMENT IN CULTURED SEABASS (Lates calcarifer) IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Trần Nam Hà và Trương Thị Hoa
 
26. KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1 LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC SẢN XUẤT PROBIOTIC PHÒNG BỆNH GAN THẬN MŨ DO EDWARDSEILLA  ICTALUTI TRÊN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH  

INVESTIGATE SOME CHARACTERISTICS OF BACILLUS SUBTILIS B20.1 FOR PROBIOTIC PRODUCT TO PREVENT DISEASE CAUSED BY EDWARDSEILLA ICTALURI ON STRIPE CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) CULTURED IN INTENSIVE FARMS

Hồ Thị Trường Thy, Nguyễn Nữ Trang Thùy và Võ Minh Sơn
 
27. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN KẼM HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN 234
      THỨC ĂN LÊN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG BỆNH CỦA  
      CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG  
Nguyễn Thị Kiều Tuyên, Ooi Ei Lin, Nguyễn Hữu Thịnh và Phạm Minh Anh  
28. XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA KHÁNG SINH ĐỒ CỦA VI KHUẨN 241
     GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC ĐỊA  
Nguyễn Thị Bạch Mai  
29. SỰ HIỆN DIỆN CỦA PERKINSUS SP. TRÊN NGHÊU (MERETRIX LYRATA) TẠI  249
      VÙNG BIỂN CẦN GIỜ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

OCCURRENCE OF PERKINSUS SP. IN ASIATIC HARD CLAM (MERETRIX LYRATA) IN THE COASTAL OF CAN GIO DISTRICT – HO CHI MINH CITY

 
Nguyễn Văn Hảo, Ngô Thị Ngọc Thủy, Tiêu Thanh Tươi, Hoàng Thị Hiền,  
Phạm Lâm Chính Văn và Nguyễn Vy Vân  
30. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC, HÓA CHẤT VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC 260
      TRONG AO NUÔI THÂM CANH, VẤN ĐỀ TÔM BỆNH TRÊN DIỆN RỘNG  
      Ở CÁC MÔ HÌNH TRANG TRẠI Ở MỸ THANH, SÓC TRĂNG   

CHEMICALS AND BIOLOGICAL PRODUCTS USED FOR SHRIMP FARMING IN MY THANH, SOC TRANG PROVINE AND MASIVE MORTALITIES OF SHRIMP

Cao Thành Trung, Nguyễn Văn Hảo và Lê Hồng Phước
 
31. DIỄN BIẾN CỦA HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN TỤY TRONG AO NUÔI TÔM 268
      THÂM CANH Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG  

DEVELOPMENT OF HEPATOPANCREATITIC NECROSIS SYNDORME IN INTENSIVE SHRIMP PONDS IN TRAN DE DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE

Lê Hồng Phước, Lê Hữu Tài và Nguyễn Văn Hảo
 
32. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CYPERMETHRIN Ở CÁC NỒNG ĐỘ KHÁC  NHAU LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ HIỆN TƯỢNG HOẠI TỬ CƠ QUAN GAN TỤY TRÊN 278
TÔM SÚ NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM TRONG NHÀ KÍN