Đội ngũ giảng viên


Đội ngũ nhân sự hiện nay


 


Manager 
 
Position/Title
 
Name
 
Dean
 
 
Vice Dean
 
 

Department of Aquatic Biology and Resources Management 
 
Position/Title
 
Name
 
Head of the Department
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Academic Affair staff
 
 
Department of Aquaculture Technology 
 
Position/Title
 
Name
 
Head of the Department
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Supporting Staff
 
 
Supporting Staff
 
 
Supporting Staff
 
 
Secretary of the Faculty
 
 

   Department of Fish Pathology 
 
Position/Title
 
Name
 
Head of the Department
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Supporting Staff
 
 

   Department of Fishseries Management and Development 
 
Position/Title
 
Name
 
Head of the Department
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 

   Department of Aquatic Product Processing Technology 
 
Position/Title
 
Name
 
Head of the Department
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Lecturer
 
 
Supporting staff