TT

Tên giảng viên

Chức danh

Học vị

Năm tốt nghiệp

1

Nguyễn Hữu Thịnh

Giảng viên chính,

trưởng bộ môn

Tiến sĩ

2001

2

Võ Văn Tuấn

Giảng viên

Tiến sĩ

2015

3

Hồ Thị Trường Thy

Giảng viên

Tiến sĩ

2016

4

Trần Hữu Lộc

Giảng viên

Tiến sĩ

2015

5

Nguyễn Thảo Sương

Giảng viên

Tiến sĩ

2019

6

Truyện Nhã Định Huệ

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

2014

Số lần xem trang: 12926
Nhập ngày: 21-06-2016
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2022