Giới thiệu Khoa Thủy Sản


Lịch sử phát triển Khoa Thủy sản

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Thủy Sản gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh...  XEM TIẾP >>

Ban Giảng huấn và Ban Lãnh đạo Khoa Thủy sản qua các thời kỳ

Ban giảng huấn và Ban lãnh đạo của Khoa Thủy Sản từ khi thành lập vào năm 1974 đến nay đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Khoa... XEM TIẾP >>

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Thủy sản

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Thủy sản bao gồm công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật.. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Khoa Thủy sản đến năm 2020...XEM TIẾP >>