Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Thủy sản bao gồm công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật.. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Khoa Thủy sản đến năm 2020...XEM TIẾP >>

1. Sứ mệnh

Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là một trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản.

2. Tầm nhìn đến năm 2025

Đến 2025, Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, là một cơ sở nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giải quyết tốt nhất những vấn đề của ngành thủy sản trong nước và trên thế giới.

3. Giá trị cốt lõi

- Tạo cho người học một môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội

học tập trong môi trường quốc tế.

- Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.

- Đáp ứng nhu cầu của xã hội trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành thủy sản

4. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020

Xây dựng Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trở thành một cơ sở đàotạo, một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực thủy sản đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia; có 1 đến 2 chuyên ngành đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học ASEAN (Bộ tiêu chuẩn AUNQA) đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước.

4.1 Các mục tiêu cụ thể

4.1.1. Duy trì qui mô đào tạo đại học 1.100 -1.200 sinh viên, tiếp tục tăng quy mô đào tạo sau đại học 10-15%/năm, đến năm 2020 đạt quy mô đào tạo các bậc học: đại học

1.200 sinh viên, cao học 30-50 họcviên, nghiên cứu sinh 5-10 học viên; xây dựng chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản là chuyên ngành đào tạo mũi nhọn, Bệnh học thủy sản thành chuyên ngành nghiên cứu đột phá.

Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực, phấn đấu đến năm 2020 các chương trình đào tạo đều được kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia, 1-2 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khu vực ASEAN.

4.1.2. Phấn đấu trong giai đoạn 2015 - 2020 triển khai nghiên cứu ít nhất 5 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp cơ sở và 15 đề tài của sinh viên. Sau năm 2017 tập

trung nguồn lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tập trung các nghiên cứu vào một sản phẩm có giá trị cao, có tiềm năng phát triển ở phạm vi rộng lớn trong ngành thủy sản.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng và liên kết thực hiện được 1 dự án nghiên cứu quốc tế, 1 dự án liên kết đào tạo.

4.1.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ đảm bảo về số lượng, chuẩn hoá về chất lượng đáp ứng mở rộng qui mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2020 phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa ở qui mô là 50 người, cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 80% trong đó có trên 50% là tiến sĩ, số lượng PGS tăng 2 lần so với năm 2014, tất cả cán bộ giảng dạy đủ trình độ ngoại ngữ để tự chủ về học thuật và làm việc trực tiếp với các tổ chức quốc tế. 

4.1.4. Sửa chữa cơ sở vật chất, củng cố quản lý hai trại thực nghiệm để có thể đảm trách việc hướng dẫn thực tập rèn nghề cho sinh viên; cải tiến chất lượng thư viện, phục vụ nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

Số lần xem trang: 2307