Tầm nhìn, sứ mạng, quan điểm giáo dục, mục tiêu đào tạo