Trại thực nghiệm


Trại thực nghiệm Thủy sản

Trại thực nghiệm Khoa Thủy sản với tổng diện tích khoảng 2,5 ha, bao gồm nhiều hợp phần: (1) Hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, phòng dinh dưỡng, phòng thí nghiệm bệnh học, phòng ngư loại học; (2) Khu vực thí nghiệm ướt với các hệ thống bể thí nghiệm và hệ thống tuần hoàn nước khép kín (RAS); (3) Hệ thống ao đất nuôi dưỡng cá thí nghiệm.
Trại thực nghiệm là nơi phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên, và là cơ sở thực hành, thực tập của sinh viên đại học và sau đại học.

Chi tiết