Bộ Môn Quản Lý và Phát Triển Nghề Cá là bộ môn đa ngành và đa lĩnh vực, trong đó có nhiều chuyên ngành chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã ngành được cấp bằng ở cấp độ đại học như Kỹ thuật khai thác thủy sản (52620304), Quản lý nguồn lợi thủy sản (52620305), Kinh tế nông nghiệp (52620115) theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Hiện nay, Bộ môn phụ trách chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nuôi trồng thủy sản và đảm trách các môn học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, môi trường cho các chuyên ngành khác. Các sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này có nhiều cơ hội kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp do có khả năng thích ứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ chuyên ngành hẹp (nuôi trồng, khai thác...) đến chuyên ngành rộng (quản lý, kinh tế...).

Với chuyên môn trong khoa học quản lý, kinh tế cũng như các kiến thức tổng hợp về sinh thái, môi trường và kỹ thuật nuôi thủy sản, Bộ môn đóng vai trò tổng hợp, gắn kết cũng như huy động nguồn lực của các bộ môn và các chuyên ngành khác nhau trong khoa và trường để thực hiện các đề tài mang tính ứng dụng và liên ngành. Hàng năm, các giảng viên trong Bộ môn đều có các đề tài NCKH ở tất cả các cấp từ đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh hay cấp Cơ sở và giữ vai trò tích cực ở Khoa Thủy sản trong công tác nghiên cứu khoa học. Các giảng viên trong bộ môn cũng thường xuyên tham gia các dự án quốc tế, các đề án qui hoạch phát triển thủy sản quốc gia và của các địa phương. Với những nỗ lực vược bực và các thành tựu đạt được, Bộ môn liên tục đạt được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền...

 

Số lần xem trang: 2129