Trong các năm tới, Bộ môn sẽ phối hợp với các bộ môn khác mở thêm ngành “Quản lý nguồn lợi Thủy sản” với mã ngành 52620305 áp dụng cho hệ đào tạo Đại học theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ môn cũng sẽ phối hợp mở chuyên ngành “Quản lý nguồn lợi thủy sản” với mã ngành 60620305 áp dụng cho hệ đào tạo thạc sĩ theo Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản  cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức; có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc tập thể và sức khỏe tốt để đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và phát triển ngành thủy sản, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong nghiên cứu khoa học, bộ môn định hướng các nghiên cứu liên quan đến ba lĩnh vực chính:

(1) Quản lý và phát triển bền vững các hệ sinh thái thủy vực thủy sản, đặc biệt là hệ sinh thái thủy vực đô thị và ven biển

(2) Phát triển và tiêu chuẩn hóa các hoạt động sản xuất thủy sản (Nuôi trồng, chế biến, dịch vụ, thương mại,…) 

(3) Nghiên cứu và phát triển thị trường thủy sản (Hành vi tiêu dùng, thương mại thủy sản, biến động giá,...)

 

Số lần xem trang: 12700