Thạc Sĩ. VÕ THANH LIÊM

 

Giới thiệu (Background)

Quá trình học tập:

- Năm 2001-2005: Kỹ sư Thủy sản - Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

- Năm 2010-2012: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp-Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu: Sản xuất giống thủy sản.

 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Các môn giảng dạy (Teaching):

- Quản trị sản xuất thủy sản

- Kinh tế thủy sản

- Khuyến ngư

Email:

vthanhliem@hcmuaf.edu.vn

 

 

vtliemnlu@yahoo.com

 

 

Điện thoại (Phone): 0988664438

Văn phòng (Office): PV 308

Tải Lý lịch đầy đủ

Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

1. Dự án: Chuyển giao công ngh SXG cá lăng nha

2. Nghiên cứu thiết lập qui trình nuôi cá lăng nha thương phẩm trong bè tại An Giang

3. Nghiên cứu xây dựng qui trình SXG và nuôi thương phẩm cá chạch lấu

4. Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi cá lăng nha trong bè tại An Giang

5. Phân tích chuỗi giá trị cá lăng nha (Mystus wyckioides) và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá lăng nha

6. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và bước đầu sinh sản cá lòng tong gốt (Esomus goddadi H. M. Smith, 1945)

7. Đánh giá hiệu quả mô hình chuyển giòn cá chép bằng thức ăn đậu tằm

- Các bài báo, sách, luận án đã published

1. Một số đặc điểm sinh học của cá chạch lấu

2. Kích thích cá chạch lấu sinh sản bằng LHRHa

3. Hiện trạng nuôi cá trê Phú Quốc

 

 

 

 

Số lần xem trang: 296
Nhập ngày: 18-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: