MEng. Nguyen Thuy Linh, Lecturer

Introduction

 • MEng. Nguyen Thuy Linh has being worked at the Faculty of Fisheries, Nong Lam University, Ho Chi Minh City since 2003. MEng. Nguyen Thuy Linh is currently a lecturer at the Department of Seafood Processing, Faculty of Fisheries, Nong Lam University, Ho Chi Minh City.
 • MEng. Nguyen Thuy Linh graduated as an engineer in Food Technology, University of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City (2003); Master of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Technology (2007).
 • MEng. Nguyen Thuy Linh teaches subjects in the field of Seafood Processing Technology.
 • MEng. Nguyen Thuy Linh is researching in fields of food science and technology.

E-mail: ntlinh@hcmuaf.edu.vn

Cellphone:

Tel: (028)38963343

Curriculum vitae (link tải) 

Teaching courses:

 • Seafood processing technology.
 • Quality control of aquatic products.
 • Packaging of aquatic foods.
 • Additives of aquatic foods.

 

Projects and scientific publications

 1. Effect of salts, sugars and cryoprotectants on properties of Protein Concentrate (PC) and heat-set protein gel (HSPG) from Tra fish (Pangasius hypophthalmus) (University project, main author).
 2. Investigate the influence of factors on the production and properties of Fish Protein Hydrolysate from Fish Protein Concentrate of Pangasius (University project, main author).
 3. Khanh Son Trinh, Thuy Linh Nguyen. Changes of structural properties and digestibility under hydrothermally treatment of gelatinized starches. Proceedings of the 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014. 2: 94-101
 4. Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thùy Linh. Nghiên cứu sự biến tính và sự thay đổi độ tiêu hóa in vitro của tinh bột bắp do xử lý bằng Argon-Plasma nguội ở áp suất khí quyển. Tạp chí Khoa học Công nghệ. 2014. 52 (5C): 31-37.
 5. Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thùy Linh, Lê Trung Thiên, Lê Thị Ngọc Hân. Thu nhận protein concentrate từ cá tra và ảnh hưởng của sodium chloride, sodium tripolyphosphate, sucrose, sorbitol lên độ giữ nước, độ hòa tan của protein concentrate cá trong dung dịch. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia TP.HCM. 2017. 20 (T1): 85-94.
 6. Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thùy Linh. Sinh trưởng tự dưỡng của vi tảo Chlorella vulgaris trên hệ thống bể quang học dạng tấm phẳng sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mẻ, bổ sung cơ chất và bổ sung cơ chất lặp lại. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 2017. 51: 70-78.
 7. Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thùy Linh. Các Phương Pháp Thu Nhận và Đặc Tính Lưu Biến Của Gum Sương Sáo (Mesona Blumes Benth) Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. 2018. 124: 100-105 (ISSN: 2354-1083)
 8. Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thùy Linh. Ảnh hưởng của một số phụ gia đến màu sắc, kết cấu và tính chất cảm quan của sản phẩm chả lụa chay làm từ tàu hũ ky. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 2018. 54: 27-35.
 9. Khanh Son Trinh, Thuy Linh Nguyen. Structural, functional properties and in vitro digestibility of maize starch under heat-moisture and atmospheric-cold plasma treatments. Vietnam Journal of Science and Technology. 2018. 56 (6 ): 671-680
 10. Khanh Son Trinh, Thuy Linh Nguyen. 2019. Atmospheric argon-plasma treatment of maltodextrin: Changes in structure and physico-chemical properties. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 6(10): 43-47.
 11. Khanh Son Trinh, Thuy Linh Nguyen. 2019. Production and characteristics of protein hydrolysate from tra fish (Pangasius hypophthalmus). Journal of bioenergy and food science. 6(4): 66-77.
 12. Khanh Son Trinh, Nguyen Thuy Linh. 2019. Electron Beam Irradiated Maize Starch: Changes In Structural, Physico-Chemical Properties And Digestibility. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 7(3): 119-124
 13. Thuy Linh Nguyen, Khanh Son Trinh. 2021. Evaluation of the Obesity Prevention, Blood Glucose, and Blood Lipid Control of Vietnamese Rice Varieties in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. International Journal of Food Science

 

 

 

Page count: 491