1
Bệnh cá tôm
TH.S TRẦN TRỌNG CHƠN
2
Thuỷ sản động vật
TH.S NGUYỄN THỊ BÌNH
3
Bài giảng chất lượng nước
T.S NGUYỄN PHÚ HOÀ
4
Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể
T.S NGUYỄN NHƯ TRÍ
5
Dinh dưỡng thức ăn thuỷ sản
PGS.TS LÊ THANH HÙNG
6
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
PGS.TS LÊ THANH HÙNG
7
Ngư loại học
KS LÊ THỊ HOÀNG YẾN
8
Di truyền học đại cương
TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG
9
Đánh giá chất lượng nước
TH.S NGÔ VĂN NGỌC
10
Kỹ thuật nuôi cá ven biển
T.S NGUYỄN VĂN TRAI
11
Giáo dục khuyến ngư
T.S NGUYỄN MINH ĐỨC
12
Phân tích nước trong nuôi thuỷ sản
T.S NGUYỄN PHÚ HOÀ
13
Sinh học Di truyền phân tử
TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG
14
Kỹ thuật nuôi cá nước lợ
TH.S HUỲNH PHẠM VIỆT HUY
15
Anh văn Thủy Sản
PGS.TS LÊ THANH HÙNG, PGS.TS NGUYỄN ANH TUẤN, PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯONG

Page count : :8928
Created : 30-01-2009
Last modify :

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm không bảy tám

Xem trả lời của bạn !